Naši projekti kao reference

 • Izrada elaborata za registraciju vodnog i javnog vodnog dobra za potrebe Hrvatskih voda
 • Izrada Geodetskog projekta Velikog potoka za Grad Zagreb
 • Izrada digitalnog ortofoto plana (DOF5) za zapadni dio područja Republike Hrvatske za Državnu geodetsku upravu
 • Priprema, izrada i konverzija kartografskih prikaza Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba i Sesveta
 • Geodetski radovi na prilaznim cestama Pelješkom mostu
 • Geodetski radovi na obilaznici Orebića
 • Ažuriranje temeljne topografske baze podataka (TTB) i topografskih karata u mjerilu 1: 25000 (TK25)
 • Katastarska izmjera za uspostavu katastra nekretnina za grad Pleternicu
 • Katastarska izmjera za uspostavu katastra nekretnina za općinu Sveti Ilija
 • Homogenizacija katastarskih planova za Državnu geodetsku upravu
 • Geoinformatička obrada prostornih podloga za projektiranje za Autocestu Priština – Hani i Elezit
 • Izrada snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta na području Varaždinske županije
 • Arhitektonsko i fotogrametrijsko snimanje arkada na groblju Mirogoj u Zagrebu
 • Izrada digitalnog ortofoto plana za poplavna područja Karlovca i Siska
 • Poboljšanje položajne točnosti poligona zaštićenih područja Natura 2000 za potrebe Ministarstva zaštite okoliša
 • Lasersko snimanje, izrada digitalnog modela i digitalnog ortofota ulaznog portala tunela Brajdica u Rijeci
 • Vektorizacija posebnih obilježja krajobraza za potrebe Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralom razvoju
 • Geodetska izmjera razminiranih područja za Hrvatski centar za razminiranje
 • Uspostava homogenog polja Grada Vinkovaca
 • Fotogrametrijsko kartiranje, topološka obrada podataka i izrada digitalnog modela za područje Grada Zagreba
 • Održavanje jedinstvene grafičke baze podataka registra prostornih jedinica u GIS okružju za potrebe Državne geodetske uprave
 • Skeniranje i obrada kartografskih prikaza za trajno pohranjivanje za potrebe Državne geodetske uprave
 • Geodetski radovi na A7 Rupe – Žuta Lokva, dionica Novi Vinodolski – Senj
 • Interventni geodetski radovi na autocestama u Hrvatskoj
 • Katastarska izmjera za uspostavu katastra nekretnina za općinu Podstrana
 • Geodetski radovi na državnoj cesti “Novigrad – Netretić”
 • Katastarska izmjera za uspostavu katastra nekretnina za općinu Cernik
 • Katastarska izmjera za uspostavu katastra nekretnina za općinu Nova Kapela
 • Katastarska izmjera za uspostavu katastra nekretnina za općinu Novigrad
 • Izrada tehničke dokumentacije za Popis stanovništva 2011 u Hrvatskoj
 • Geodetski radovi na “Nova obilaznica Zagreb, II dionica Horvati-Ivanić Grad i rekonstrukcija čvora Lučko”
 • Geodetski radovi za Željezničku prugu Zagreb-Rijeka
 • GIS, istinski ortofoto i 3D digitalni model užeg centra Grada Varaždina s prikazom na Google Earth-u
 • Hidrografski atlas rijeke Drave na području kroz Hrvatsku između granica sa Slovenijom i Mađarskom
 • Topografski plan u mjerilu 1:1 000 za područje Grada Varaždina
 • 3D lasersko skeniranje Stonskih zidina
 • Geodetski radovi na autocesti Zagreb – Split – Dubovnik, dionica Doli – Osojnik
 • Geodetski radovi na autocesti Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Ravča – Ploče
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1:25 000 (TK25) za područje Ličko-senjske županije
 • Izrada katastra nekretnina za područje Grada Varaždinske Toplice
 • Geodetski radovi na autocesti Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Šestanovac – Zagvozd
 • Izrada katastra nekretnina za područje Grada Virovitice
 • Geodetski radovi na autocesti 5c koridor u Bosni i Hercegovini
 • Geodetski radovi na autocesti Zagreb – Sisak, dionica Lekenik – Mošćenica
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1:25 000 za područje Šibensko-kninske županije
 • Izrada katastra nekretnina za područje Grada Svete Nedjelje
 • Izrada katastra nekretnina za područje Općine Brckovljani
 • Izrada katastra nekretnina za područje Grada Varaždina
 • GIS EuroGlobalMap – prikupljanje i obrada prostornih podataka za EuroGlobalMap 1:1 000 000
 • Hidrografski atlas rijeke Drave na području državne granice Hrvatske i Slovenije
 • Izrada tematskih i županijskih zemljovida za Državni zavod za statistiku RH
 • Izrada true ortofota užeg centra Grada Varaždina u mjerilu 1: 2 000
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1: 25 000 (TK25) za područje nacionalnih parkova Plitvička jezera,Sjeverni Velebit i Paklenica
 • Izvođenje aerotriangulacije cikličkog aerofotogrametrijskog snimanja južne Hrvatske za površinu od oko 1 000 000 ha
 • Izrada katastra nekretnina za područje Općine Malinska-Dubašnica
 • Izrada digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (DOF5) u sklopu projekta RH DOF CARDS
 • Most Pelješac – aerofotogrametrijsko snimanje i izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1:1 000 i operativni poligon, iskolčenje i izrada parcelacijskih elaborata
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1:25 000 (TK25) za područje Požeško-slavonske županije
 • AC Zagreb-Sisak – aerofotogrametrijsko snimanje, izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1:1 000 i operativni poligon, iskolčenje i izrada parcelacijskih elaborata
 • Katastarska izmjera k.o. Kučan – Grad Varaždin
 • Izrada tematskih i županijskih zemljovida za Državni zavod za statistiku RH
 • Izrada digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (DOF5) graničnih listova s BIH
 • AC Zagreb-Lipovac, dionica Županja-Lipovac – izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1:1 000, operativni poligon, isklčenje i izrada parcelacijskih elaborata
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1: 25 000 (TK25) za područje Virovitičko-podravske županije
 • AC Split-Ploče – aerofotogrametrijsko snimanje i izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1: 1 000, operativni poligon, iskolčenje i izrada parcelacijskih elaborata
 • AC Beli Manastir-Svilaj – aerofotogrametrijsko snimanje i izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1:1 000 i operativni poligon
 • GIS ZOP – izrada aplikacije za upravljanje prostornim podacima zaštićenog obalnog pojasa RH
 • Katastarska izmjera k.o. Prozorje – Dugo Selo
 • Izrada digitalnog ortofoto plana u mjerilu 1: 1 000 (DOF1) za područje Grada Dubrovnika
 • Izrada digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (DOF5) u sklopu projekta za Hrvatski centar za razminiranje
 • Izrada digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (DOF5) za područje Karlovačke županije
 • Izrada digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (DOF5) za područje Varaždinske županije
 • AC Zagreb-Split, dionica Bosiljevo-Josipdol-Mala Kapela – aerofotogrametrijsko snimanje i izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1:1 000, operativni poligon, iskolčenje i izrada parcelacijskih elaborata
 • AC Zagreb-Split, dionica Žuta Lokva-Ličko Lešće – aerofotogrametrijsko snimanje i izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1:1 000, operativni poligon, iskolčenje i izrada parcelacijskih elaborata
 • AC Zagreb-Split, dionice Benkovac-Pirovac i Skradin-Šibenik – aerofotogrametrijsko snimanje i izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1:1 000, operativni poligon, iskolčenje i izrada parcelacijskih elaborata
 • 10km GPS mreža
 • Uspostava mreže stalnih geodetskih točaka za gradove Varaždin, Karlovac, Sisak, Križevci, Krapina i Zabok
 • Revizija nivelmana visoke točnosti
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1:25 000 (TK25) za područje Kornata
 • Izrada digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (DOF5) za područje Velike Gorice
 • Izrada Hrvatske osnovne karte i digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (HOK5) za područje Grada Samobora
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1:25 000 (TK25) za područje Zagrebačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije, Križevačko-koprivničke županije, Velike Gorice, Istre …
 • Izrada Hrvatske osnovne karte u mjerilu 1:5 000 (HOK5) za Grad Zagreb, Veliku Goricu, Varaždin, Čakovec, Topusko …


Trebate naše usluge?

Uigran smo tim koji prateći nove trendove i modernizaciju na sve probleme reagira brzo i učinkovito. Osiguravamo vrhunsku kvalitetu obavljanja geodetskih usluga.