Projekti

Istaknuti projekti kao reference:

 • Geoinformatička obrada prostornih podloga za projektiranje za Autocestu Priština – Hani i Elezit (2015.)
 • Izrada snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta na području Varaždinske županije (2015.)
 • Arhitektonsko i fotogrametrijsko snimanje arkada na groblju Mirogoj u Zagrebu (2014/15.)
 • Izrada digitalnog ortofoto plana za poplavna područja Karlovca i Siska (2014.)
 • Poboljšanje položajne točnosti poligona zaštićenih područja Natura 2000 za potrebe Ministarstva zaštite okoliša (2014/15.)
 • Lasersko snimanje, izrada digitalnog modela i digitalnog ortofota ulaznog portala tunela Brajdica u Rijeci (2014.)
 • Izrada elaborata za registraciju vodnog i javnog vodnog dobra za potrebe Hrvatskih voda (2014/15.)
 • Izrada Geodetskog projekta Velikog potoka za Grad Zagreb (2014/15.)
 • Izrada digitalnog ortofoto plana (DOF5) za zapadni dio područja Republike Hrvatske za Državnu geodetsku upravu (2014/15.)
 • Priprema, izrada i konverzija kartografskih prikaza Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba i Sesveta (2014/15.)
 • Geodetski radovi na prilaznim cestama Pelješkom mostu (2014/15.)
 • Geodetski radovi na obilaznici Orebića (2014/15.)
 • Katastarska izmjera za uspostavu katastra nekretnina za grad Pleternicu (2013.-2015.)
 • Katastarska izmjera za uspostavu katastra nekretnina za općinu Sveti Ilija (2013.-2015.)
 • Homogenizacija katastarskih planova za Državnu geodetsku upravu (2013.-2015.)
 • Vektorizacija posebnih obilježja krajobraza za potrebe Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralom razvoju (2013.)
 • Geodetska izmjera razminiranih područja za Hrvatski centar za razminiranje (2013/14.)
 • Uspostava homogenog polja Grada Vinkovaca (2012.)
 • Fotogrametrijsko kartiranje, topološka obrada podataka i izrada digitalnog modela za područje Grada Zagreba (2012.)
 • Ažuriranje temeljne topografske baze podataka (TTB) i topografskih karata u mjerilu 1: 25000 (TK25) (2011.-2014.)
 • Održavanje jedinstvene grafičke baze podataka registra prostornih jedinica u GIS okružju za potrebe Državne geodetske uprave (2012/13.)
 • Skeniranje i obrada kartografskih prikaza za trajno pohranjivanje za potrebe Državne geodetske uprave (2012/13.)
 • Geodetski radovi na A7 Rupe – Žuta Lokva, dionica Novi Vinodolski – Senj (2012.)
 • Interventni geodetski radovi na autocestama u Hrvatskoj (2012.)
 • Katastarska izmjera za uspostavu katastra nekretnina za općinu Podstrana (2012.-2104.)
 • Geodetski radovi na državnoj cesti “Novigrad – Netretić” (2010/11.)
 • Katastarska izmjera za uspostavu katastra nekretnina za općinu Cernik (2011.-2014.)
 • Katastarska izmjera za uspostavu katastra nekretnina za općinu Nova Kapela (2011.-2014.)
 • Katastarska izmjera za uspostavu katastra nekretnina za općinu Novigrad (2011.-2014.)
 • Izrada tehničke dokumentacije za Popis stanovništva 2011 u Hrvatskoj (2010/11.)
 • Geodetski radovi na “Nova obilaznica Zagreb, II dionica Horvati-Ivanić Grad i rekonstrukcija čvora Lučko” (2010.)
 • Geodetski radovi za Željezničku prugu Zagreb-Rijeka (2010.)
 • GIS, istinski ortofoto i 3D digitalni model užeg centra Grada Varaždina s prikazom na Google Earth-u (2009.)
 • Hidrografski atlas rijeke Drave na području kroz Hrvatsku između granica sa Slovenijom i Mađarskom (2008/09.)
 • Topografski plan u mjerilu 1:1 000 za područje Grada Varaždina (2008/09.)
 • 3D lasersko skeniranje Stonskih zidina (2009.)
 • Geodetski radovi na autocesti Zagreb – Split – Dubovnik, dionica Doli – Osojnik (2008/09.)
 • Geodetski radovi na autocesti Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Ravča – Ploče (2008/09.)
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1:25 000 (TK25) za područje Ličko-senjske županije (2008/09.)
 • Izrada katastra nekretnina za područje Grada Varaždinske Toplice (2008.-2010.)
 • Geodetski radovi na autocesti Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Šestanovac – Zagvozd (2008.)
 • Izrada katastra nekretnina za područje Grada Virovitice (2008.-2010.)
 • Geodetski radovi na autocesti 5c koridor u Bosni i Hercegovini (2008/09.)
 • Geodetski radovi na autocesti Zagreb – Sisak, dionica Lekenik – Mošćenica (2008.)
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1:25 000 za područje Šibensko-kninske županije (2007/08.)
 • Izrada katastra nekretnina za područje Grada Svete Nedjelje (2007.-2009.)
 • Izrada katastra nekretnina za područje Općine Brckovljani (2007.-2009.)
 • Izrada katastra nekretnina za područje Grada Varaždina (2005.-2009.)
 • GIS EuroGlobalMap – prikupljanje i obrada prostornih podataka za EuroGlobalMap 1:1 000 000 (2003.-2009.)
 • Hidrografski atlas rijeke Drave na području državne granice Hrvatske i Slovenije (2006/07.)
 • Izrada tematskih i županijskih zemljovida za Državni zavod za statistiku RH (2003/04/05/06/07/08.)
 • Izrada true ortofota užeg centra Grada Varaždina u mjerilu 1: 2 000 (2007.)
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1: 25 000 (TK25) za područje nacionalnih parkova Plitvička jezera,Sjeverni Velebit i Paklenica (2006/07.)
 • Izvođenje aerotriangulacije cikličkog aerofotogrametrijskog snimanja južne Hrvatske za površinu od oko 1 000 000 ha (2006/07.)
 • Izrada katastra nekretnina za područje Općine Malinska-Dubašnica (2004.-2007.)
 • Izrada digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (DOF5) u sklopu projekta RH DOF CARDS (2005/06.)
 • Most Pelješac – aerofotogrametrijsko snimanje i izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1:1 000 i operativni poligon, iskolčenje i izrada parcelacijskih elaborata (2005.-2008.)
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1:25 000 (TK25) za područje Požeško-slavonske županije (2004.-2006.)
 • AC Zagreb-Sisak – aerofotogrametrijsko snimanje, izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1:1 000 i operativni poligon, iskolčenje i izrada parcelacijskih elaborata (2005.-2009.)
 • Katastarska izmjera k.o. Kučan – Grad Varaždin (2004.-2006.)
 • Izrada tematskih i županijskih zemljovida za Državni zavod za statistiku RH (2003/04/05/06.)
 • Izrada digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (DOF5) graničnih listova s BIH (2003/05.)
 • AC Zagreb-Lipovac, dionica Županja-Lipovac – izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1:1 000, operativni poligon, isklčenje i izrada parcelacijskih elaborata (2003.)
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1: 25 000 (TK25) za područje Virovitičko-podravske županije (2002.-2005.)
 • AC Split-Ploče – aerofotogrametrijsko snimanje i izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1: 1 000, operativni poligon, iskolčenje i izrada parcelacijskih elaborata (2003.-2006.)
 • AC Beli Manastir-Svilaj – aerofotogrametrijsko snimanje i izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1:1 000 i operativni poligon (2003.-2007.)
 • GIS ZOP – izrada aplikacije za upravljanje prostornim podacima zaštićenog obalnog pojasa RH (2004.)
 • Katastarska izmjera k.o. Prozorje – Dugo Selo (2003.-2005.)
 • Izrada digitalnog ortofoto plana u mjerilu 1: 1 000 (DOF1) za područje Grada Dubrovnika (2004.)
 • Izrada digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (DOF5) u sklopu projekta za Hrvatski centar za razminiranje (2003.)
 • Izrada digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (DOF5) za područje Karlovačke županije (2002/03.)
 • Izrada digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (DOF5) za područje Varaždinske županije (2003.)
 • AC Zagreb-Split, dionica Bosiljevo-Josipdol-Mala Kapela – aerofotogrametrijsko snimanje i izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1:1 000, operativni poligon, iskolčenje i izrada parcelacijskih elaborata (1999.-2003.)
 • AC Zagreb-Split, dionica Žuta Lokva-Ličko Lešće – aerofotogrametrijsko snimanje i izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1:1 000, operativni poligon, iskolčenje i izrada parcelacijskih elaborata (1999.-2003.)
 • AC Zagreb-Split, dionice Benkovac-Pirovac i Skradin-Šibenik – aerofotogrametrijsko snimanje i izrada geodetskih podloga za projektiranje u mjerilu 1:1 000, operativni poligon, iskolčenje i izrada parcelacijskih elaborata (1999.-2003.)
 • 10km GPS mreža (2001.)
 • Uspostava mreže stalnih geodetskih točaka za gradove Varaždin, Karlovac, Sisak, Križevci, Krapina i Zabok
 • Revizija nivelmana visoke točnosti
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1:25 000 (TK25) za područje Kornata (2002/03.)
 • Izrada digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (DOF5) za područje Velike Gorice (2003.)
 • Izrada Hrvatske osnovne karte i digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (HOK5) za područje Grada Samobora (2001.)
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1:25 000 (TK25) za područje Zagrebačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije, Križevačko-koprivničke županije, Velike Gorice, Istre …
 • Izrada Hrvatske osnovne karte u mjerilu 1:5 000 (HOK5) za Grad Zagreb, Veliku Goricu, Varaždin, Čakovec, Topusko …