Održane javne tribine – provođenje nove katastarske izmjere za k. o. Donji Emovci i dio k. o. Stara Lipa

Pokrenute su aktivnosti na provedbi novog Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja koji će se izvršavati u 2024. godini.

Predstavnici Zavoda za fotogrametriju i katastra održali su javnu tribinu o provođenje nove katastarske izmjere za k. o. Donji Emovci i dio k. o. Stara Lipa na kojoj su građani upoznati sa samom provedbom katastarske izmjere na njihovom području.