Katastarske izmjere

Odjel je kroz svoju povijest uspješno odradio preko 20-tak katastarskih izmjera. Uigran smo tim koji, prateći nove trendove i modernizaciju, na sve probleme reagira brzo i učinkovito.

Matija Furman
geod. teh.

Voditelj odjela

Konstantni izazovi u odjelu katastarskih izmjera nešto je što me čini motiviranim i gladnim uspjeha. U današnje vrijeme ljudi su uvijek u žurbi, vremena je malo, tako da je pravovremena komunikacija sa strankama, kolegicama i kolegama nešto što stavljam kao prioritetno, jer lijepa riječ otvara sva vrata.

Povrh posla uživam u izletima s obitelji, dugim šetnjama sa psom, druženjima sa prijateljima. Uvijek se nađe vremena i za sportske aktivnosti i praćenje nogometnih utakmica. Stvari su to s kojima se regeneriram za nove poslovne izazove.

O odjelu

Katastarske izmjere ukorijenjene su u tradiciju naše tvrtke kao jedna od bitnijih stavaka u poslovanju. Vrlo brzo nakon osnutka Zavoda za fotogrametriju djelatnost tvrtke proširila se i na radove katastarskih izmjera.

Jedna od najvećih vrijednosti svake države je zemljište. Pravilno gospodarenje zemljištem garancija je prosperiteta i razvoja, ali i očuvanja okoliša za buduće generacije. Raspolaganje zemljištem, planiranje i izvođenje agrotehničkih, hidrotehničkih ili građevinskih radova i intervencija u prostoru nemoguće je bez aktualne i kvalitetne evidencije o zemljištu i vlasništvu nad njim.

Odjel pruža vrlo opsežan, dinamičan i raznolik oblik geodetske usluge, veselu atmosferu te priliku za napredovanje. Velike količine prikupljenih podataka o međama, vlasništvu, zgradama i drugim građevinama iziskuju da smo uvijek u korak sa vremenom koristeći najmodernije softvere i mjerene instrumente.

Skup ovlaštenih inženjera i stručnih suradnika koji su aktivno uključeni u radne procese savladavaju svaku prepreku na koju nailazimo u uredskoj i terenskoj pripremi te obradi.

Slika prije katastarske izmjere Slika nakon katastarske izmjere

Stanje prije i poslije katastarske izmjere

Najčešće postavljana pitanja

Katastarska izmjera je prikupljanje i obrada svih potrebnih podataka u svrhu osnivanja katastarskih čestica, evidentiranja zgrada, evidentiranja posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrade katastarskog operata katastra nekretnina. 

Katastarskom izmjerom utvrđuju se granice katastarskih čestica i izrađuju katastarski planovi. Ovaj postupak se provodi u svrhu poboljšanja točnosti podataka o nekretninama i katastarskim česticama u katastarskim evidencijama.  

Katastarska izmjera se obično provodi na području katastarske općine i uključuje geodetsko mjerenje zemljišta, izradu katastarskih planova i obnovu katastarskog operata na temelju novih podataka o granicama katastarskih čestica, načinu uporabe zemljišta i posebnim pravnim režimima na čestici (ako postoje).

Katastarska izmjera se radi u svrhu poboljšanja točnosti podataka o zgradama i katastarskim česticama u katastarskoj evidenciji. Glavni cilj je izrada novog katastarskog operata i osnivanja nove zemljišne  knjige čime će se uskladiti podaci evidentirani u ova dva zemljišna registra. Osim toga, katastarska izmjera omogućava precizno određivanje granica katastarskih čestica, što je važno za utvrđivanje vlasništva, planiranje i korištenje zemljišta.

U postupku katastarske izmjere moguće je provesti sve promjene koje su se događale na  zemljištu u zadnjih nekoliko desetaka godina. Oblik novoformiranih katastarskih čestica,  površina i evidentirane osobe na istoj ovise isključivo o prikupljenim podacima u postupku  katastarske izmjere. 

Također, provođenje katastarske izmjere je obveza koja je propisana zakonom.

Nositelji prava aktivno sudjeluju u svim postupcima u okviru katastarske izmjere i to kako slijedi:

 1. Obilježavanja granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama
 2. Mjerenja granica zemljišta, prikupljanja podataka o katastarskim česticama
 3. Predočavanja elaborata katastarske izmjere
 4. Izlaganja podataka elaborata katastarske izmjere

U navedenim postupcima stranke mogu i trebaju zaštititi svoja prava i interese.

U postupku obilježavanja katastarskih čestica službena osoba (izvođač radova) sa vlasnicima/opunomoćenicima na katastarskoj čestici i međašima vrši pregled propisno obilježenih granica katastarske čestice, prikuplja podatke o vlasničkoj/suvlasničkoj strukturi na katastarskoj čestici, prikuplja podatke o vlasnicima, te prikuplja dokumentaciju o zgradama u slučaju ako na katastarskoj čestici postoji zgrada(e).

U slučaju kiše ili lošeg vremena molimo Vas da se javite na lokaciju terenskog ureda ili telefonski broj terenskog ureda koji su navedeni u pozivu.

Pozivi za obilježavanje rade se prema postojećoj bazi katastarskih podataka koja se vodi u  Državnoj geodetskoj upravi. Budući da se katastarska izmjera radi iz razloga što ti podaci  nisu ažurni, događa se da je velika većina poziva adresirana na pokojne osobe ili su u pozivu navedene krive adrese posjednika. 

Iz tog razloga sve zainteresirane osobe pokušavamo informirati o radovima na katastarskoj izmjeri preko oglašavanja i upućivanja poziva u lokalnim medijima, preko  oglasnih ploča u naselju, održavanjem zbora građana. Međutim kao  najbrži i najučinkovitiji način informiranja javnosti o radovima pokazalo se međusobno prenošenje prikupljenih informacija između mještana, obitelji, prijatelja itd.

Ako posjedujete informacije o česticama koje su u vašem posjedu/vlasništvu, a niste trenutno zavedeni u postojećoj bazi katastarskih podataka molimo vas da posjetite naš terenski ured i sve informacije dostavite voditelju.

U slučaju da niste dobili poziv za identifikaciju, o terminima identifikacije informirajte se preko GIS preglednika na našoj Internet stranici, u terenskoj kancelariji ili na broj telefona 01 2362 500.

Kao što smo već napisali temelj za poziv je postojeća baza katastarskih podataka koja nije ažurna. Katastarska izmjera se i radi zbog neusklađenosti postojećeg i stvarnog stanja.

Razlog zbog kojeg nisu navedene sve čestice u pozivu može biti zbog već spomenute baze  podataka koja nije usklađena sa stvarnim stanjem na terenu ili za vašu katastarsku česticu još nije definiran službeni termin obilježavanja i o njemu ćete biti obaviješteni naknadno.

Dinamika rada je takva da dnevno pozivamo posjednike/vlasnike za prosječno 20tak čestica, tako da je moguće da ćemo sve vaše čestice obići u par termina odnosno par radnih dana.

Sa sobom je potrebno ponijeti osobnu ispravu koja sadrži OIB i dokumentaciju za zgrade koje dokazuju legalnost gradnje (u slučaju da na čestici postoji građevina). Također prilikom prikupljanja podataka o vlasničkoj strukturi na katastarskoj čestici  potrebno je navesti sljedeće podatke o vlasniku: ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, kontakt.  U slučaju suvlasničke zajednice na katastarskoj čestici dovoljno je da jedna osoba zastupa zajednicu, ali ta osoba mora imati tražene podatke o svim suvlasnicima, te znati koji su omjeri u suvlasništvu.

Ukoliko niste u mogućnosti doći u navedeno vrijeme, obilježavanju čestice mogu pristupiti  Vaši nasljednici, osobe u bližoj rodbinskoj vezi ili treće osobe uz predočenje osobne iskaznice i punomoći izdane od strane nositelja prava na zemljištu (ovlaštenje nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika). Osoba koja umjesto Vas pristupa obilježavanju mora znati Vaš OIB, adresu prebivališta i broj telefona te mora biti informirana o katastarskoj čestici čijem obilježavanju pristupa.

Da bi se postupak obilježavanja i pokazivanja granica zemljišta mogao uspješno obaviti nositelji prava na zemljištu obvezni su izvršiti obilježavanje granica vlasništva (međa) svojeg zemljišta na za to zakonom i uputama propisani način. Trajne međne oznake koje će se koristiti za obilježavanje parcela osigurat će geodetske tvrtke koje provode izmjeru. Budući da svakoj lomnoj točki koja definira granicu katastarske čestice radi izmjere mora biti omogućen fizički pristup, vodite računa o tome da su granice prohodne.

Nositelji prava na katastarskim česticama koji se ne mogu usuglasiti oko međe, jer svaki ima svoje mišljenje od kojeg ne odstupa, obilježavaju svaki svoj prijedlog međe. Međne oznake moraju označiti različitim bojama, a spor će riješiti nadležni sud uobičajenim postupkom. Tu moramo naglasiti da sudski spor košta i traje vremenski dugo tako da je u interesu stranaka da se probaju dogovoriti na licu mjesta kako bi, nakon obnovljene zemljišne knjige i obnovljenog katastarskog operata, imali čiste papire za svoju nekretninu.

Za obilježivanje granica  katastarskih čestica koje ne obilježe vlasnici i drugi ovlaštenici koriste se postojeći katastarski podaci, tako da će međne linije parcela biti spojene prema procjeni geodeta sukladno zakonu.

Zahvatom katastarske izmjere obuhvaćene su i čestice za koje su u proteklim godinama  rađeni geodetski elaborati. Nositelj prava na takvim katastarskim česticama imaju istu obavezu obilježavanja granica kao i ostali. Međutim, izvođač radova dobiti će od nadležnog katastarskog ureda sve geodetske elaborate rađene na području zahvata katastarske izmjere te će ih u slučaju ne postojanja odstupanja u odnosu na stvarno stanje na terenu uzeti u obzir.

U nastavku je popis dokumentacije koju možete donijeti sa sobom kako bi dokazali vlasništvo.

 1. ZK Izvadak
 2. KPU izvadak
 3. Dodatak ugovora
 4. Međuvlasnički ugovor
 5. Ugovor
 6. Ugovor o darovanju
 7. Ugovor o darovanju za slučaj smrti
 8. Ugovor o diobi
 9. Ugovor o diobi bračne stečevine
 10. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
 11. Ugovor o doživotnom uzdržavanju
 12. Ugovor o kreditu
 13. Ugovor o kupoprodaji /Kupoprodajni ugovor
 14. Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa
 15. Ugovor o najmu 
 16. Ugovor o ortaštvu (ortački ugovor)
 17. Ugovor o osnivanju prava građenja
 18. Ugovor o osnivanju prava služnosti
 19. Ugovor o pripajanju
 20. Ugovor o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo
 21. Ugovor o raskidu ugovora
 22. Ugovor o raspodjeli imovine za života
 23. Ugovor o unosu stvari i nekretnina u temeljeni kapital
 24. Ugovor o uređenju odnosa između bračnih drugova
 25. Ugovor o zakupu
 26. Ugovor o zamjeni nekretnina
 27. Rješenje
 28. Rješenje o dosudi
 29. Rješenje o izvlaštenju
 30. Rješenje o nasljeđivanju
 31. Rješenje o ovrsi
 32. Rješenje o povratu imovine
 33. Rješenje o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina
 34. Rješenje o urbanoj komasaciji
 35. Brisovno očitovanje
 36. Izjava o odricanju
 37. Izvadak iz matice rođenih / Rodni list
 38. Izvadak iz matice umrlih /Smrtni list
 39. Izvadak iz matice vjenčanih/ Vjenčani list
 40. Izvadak iz sudskog registra
 41. Povijesni izvadak iz sudskog registra
 42. Nagodba
 43. Očitovanje volje
 44. Potvrda o amortizaciji
 45. Presuda
 46. Punomoć
 47. Sporazum radi osiguranja novčane tražbine
 48. Sporazum radi osiguranja novčane tražbine prijenosom prava vlasništva na nekretnini
 49. Sudska nagodba
 50. Suvlasnički sporazum
 51. Tabularna izjava
 52. Tužba
 53. Uvjerenje o prebivalištu
 54. Zaključak
 55. Zaključak o prodaji
 56. Ostale isprave

U slučaju kada je zgrada već evidentirana u postojećem katastarskom operatu (tlocrtni  gabariti na katastarskom planu ne smiju odstupati od stvarnih) nije potrebno prilagati  nikakvu dokumentaciju, već je dovoljno potpisati “izvješće o zgradi“ koje ćete dobiti prilikom termina obilježavanja. Ukoliko će se katastarskom izmjerom zgrada po prvi puta evidentirati u katastarskom operatu, stranka je dužna priložiti: 

1. Uporabnu dozvolu

2. Rješenje o izvedenom stanju

3. ostale isprave iz čl. 175. Zakona o gradnji (ako su izdane prije 01.01.2014.)

Budući da se katastarskom izmjerom izrađuje novi digitalni katastarski plan njime će se  registrirati sve novo dogovorno ustanovljene promjene međa, koje su rezultat novih  dogovornih nagodbi, dioba, zamjena, ne evidentiranih kupoprodaja i nasljeđivanja. Sve ovo biti će evidentirano samo između ili od legitimnih nositelja prava na zemljištu, te uz propisno obilježene granice.

Zemljišnoknjižni referenti u postupku javnog izlaganja izrađuju nove ZK uloške s podacima o k.č. i nositeljima prava koji odražavaju stvarno stanje. Nakon izrade svih uložaka za  katastarsku općinu za koju se provela izmjera, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi odluku o otvaranju nove Zemljišne knjige i zatvaranju stare, a istovremeno Središnji ured DGU-a  donosi odluku o stavljanju novog katastarskog operata u službenu uporabu, čime je  postupak katastarske izmjere i službeno završen.

Sa katastarskim izmjerama započelo se desetak godina prije nego što se u javnosti počelo  govoriti o uvođenju poreza na nekretnine i ovi postupci nemaju nikakve veze sa uvođenjem spomenutog poreza. Sređeni zemljišnoknjižni podaci nisu jedini preduvjet za uvođenje spomenutog poreza, te za isti već postoje razrađeni modeli oporezivanja koji ne uvjetuju sređene zemljišnoknjižne podatke.

U postupku predočavanja elaborata katastarske izmjere nositeljima prava se od strane izvoditelja predočavaju podaci iskazani u popisnim listovima i katastarskom planu.

U postupku predočavanja elaborata nositelj prava potvrđuje da su mu podaci predočeni te potpisuje izjavu kojom potvrđuje da je suglasan s predočenim podacima u popisnom listu i izvodu iz katastarskog plana s koordinatama katastarske čestice koji je prilog popisnom listu.

Ako nositelj prava nije suglasan s predočenim podacima elaborata katastarske izmjere, može iskazati s kojim podacima nije suglasan, o čemu izvoditelj stavlja bilješku na popisnom listu.

Ako je nositelj prava spriječen umjesto njega može pristupiti bilo koja osoba ali isključivo sa ovjerenom punomoći. U suprotnom predočavanje neće biti omogućeno osobi koja je pristupila bez valjane punomoći.