Katastarska izmjera katastarske općine Ogulin

Terenski radovi na katastarskoj izmjeri na području Grada Ogulina su u visokoj fazi dovršenosti. Već ranije je izrađen elaborat dopunskog polja stalnih geodetskih točaka, obavljeno snimanje iz zraka i izrađen digitalni ortofoto plan. Izrada elaborata katastarske izmjere predviđa se za prvi kvartal 2018.  Radove na katastarskoj izmjeri sufinanciraju Državna geodetska uprava i Grad Ogulin