Katastar nekretnina

Geodetski stručnjaci prvi su korak prema Vašem krajnjem cilju izgradnje objekta, upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu ili jednostavno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Vaše nekretnine.

Ines Štimac,
dipl. ing. geod.

Voditeljica odjela

Uživam u rješavanju problema, a svaki problem se može riješiti. Iskustvo cijelog tima osigurava odgovoran i profesionalni pristup najboljem mogućem rješavanju svakog predmeta.

Uz obiteljske obaveze i dvoje klinaca, slobodno vrijeme je samo slatko prisjećanje. Ali, vrijeme provedeno sa obitelji i prijateljima su mi smisao života i iskreno se veselim svakom novom danu i svakoj novoj pustolovini.

O odjelu

Zavod za fotogrametriju ima dugu tradiciju djelovanja u području izrade geodetskih elaborata, odnosno djelovanja u području katastra zemljišta i katastra nekretnina.
U mogućnosti smo preuzeti odgovornost za rješavanje izazovnih projekata.

Iskusni stručnjaci, sa ukupno preko 100 godina iskustva rada u području katastra zemljišta i katastra nekretnina, u sinergiji sa timom mladih stručnjaka, modernom opremom i modernim pristupom tehnologiji osiguravaju vrhunsku kvalitetu obavljanja geodetskih usluga.

Nudimo usluge izrade geodetskih podloga za projektiranje:
 • Geodetska situacija stvarnog stanja terena
 • Geodetska situacija građevine
 • Geodetska situacija izvedenog stanja
 • Izrada prijedloga za pravo služnosti
Zavod za fotogrametriju nudi i specijalizirane geodetske usluge:
 • konzultacije i stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije
 • usluge sudskog vještačenja za geodeziju (na zahtjev nadležnog suda)
 • geodetski nadzor
Izrada geodetskih elaborata rade se za svrhu:
 • Upisa objekta u evidenciju Katastra i Zemljišne knjige
 • Usklađenja evidencije Katastra i Zemljišne knjige
 • Točnijeg evidentiranja već evidentirane katastarske čestice
 • Diobe ili spajanja katastarskih čestica
 • Provođenja akta prostornog uređenja
 • Evidentiranja izvedenog stanja ceste
 • Evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra
 • Promjene područja i granica katastarskih općina
Slika stanja prije Slika stanja poslije

Najčešće postavljana pitanja

Mi geodeti volimo govoriti da smo Alfa i Omega u pustolovini izgradnje objekta.
Prvi smo na terenu kod snimanja geodetske situacije terena i posljednji kod snimanja novoizgrađenog objekta zbog upisa u katastar i zemljišnu knjigu.
Kod same izgradnje potrebni su i geodetski radovi iskolčavanja objekta po projektu ili kontrolna geodetska snimanja.

ZZF nudi geodetske usluge za ishođenje dokumenata prostornog uređenja
 • Geodetski snimak izvedenog stanja (Legalizacija)
 • Ishođenje uporabne dozvole prema uvjerenju prije 1968. godine
 • Ishođenje Rješenja o utvrđenju građevne čestice
 • Elaborat etažiranja
Putem eGrađevinske dozvole moguće je zatražiti Lokacijsku informaciju za Vašu katastarsku česticu. Lokacijska informacija, uz ostale informacije, sadrži i informaciju o namjeni prostora propisanu prostornim planom. Više o lokacijskoj informaciji: Lokacijska informacija Na portalu ISPU mogući je grafički pregled prostornih planova za traženu katastarsku česticu.
Katastar i Zemljišna knjiga su dva zasebna sustava registriranja nekretnina. Prvi korak sređivanja papirologije Vaše nekretnine je usklađivanje evidencija katastra i zemljišne knjige. Geodetski stručnjaci izrađuju geodetske elaborate kojima se stvarni oblik, površina i namjena nekretnine evidentira u evidencijama katastra i zemljišne knjige. Česta zabluda je da se izradom geodetskog elaborata automatski rješavaju imovinsko-pravni odnosi u zemljišnoj knjizi. Za provedbu nekih geodetskih elaborata u evidenciji Zemljišne knjige potrebno je angažirati odvjetnika ili javnog bilježnika. Geodetski elaborat, potvrđen u katastru kao tehnički ispravan, temelj je za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
 • Da, ako je objekt izgrađen prije 15. veljače 1968. moguće je ishoditi uporabnu dozvolu za taj objekt.
 • Da, ako ste do 30. lipnja 2018. predali zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada vidljivih na aerofotogrametrijskim snimkama Republike Hrvatske od 21.06.2011.

Više o legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada pročitajte ovdje: Vodič o legalizaciji
Vaše mogućnosti su ograničene ako niste predali zahtjev ili zgrada nije vidljiva na aerofotogrametrijskim snimkama Republike Hrvatske od 21.06.2011.

Slobodno nam se javite za detaljniju analizu Vaše situacije.

Vlasnici bi trebali znati pokazati granice svog posjeda. Moguće je, u određenim situacijama, obnavljanje međnih oznaka ili označavanje posjedovnog stanja. Ako niste sigurni u položaj međa Vaših čestica, najbolje bi bilo da, uz komunikaciju sa susjedima, pokrenete izradu geodetskog elaborata točnijeg evidentiranja katastarske čestice.

Slobodno nam se javite za detaljniju analizu Vaše situacije.

ZZF radi geodetska iskolčenja točaka na terenu  korištenjem vrhunrske tehnologije stoga Vam nudimo
 • Obnovu međnih oznaka
 • Iskolčenje objekta prema projektu
 • Iskolčenje vodova prema projektu
 • Izradu elaborata iskolčenja
 • Kontrolna snimanja novoizgrađenih građevina

Trenutno nije moguće dijeljenje poljoprivrednog zemljišta na čestice manje od 10 000m2. Iznimka je posjedovanje Rješenja o nasljeđivanju. Moguće je spajanje katastarskih čestica poljoprivredne namjene.

Slobodno se javite sa pitanjima i željama, analizirat ćemo svaki slučaj.

Etažiranje je moguće ako:
 • su usklađene evidencije katastra i zemljišne knjige za predmetnu česticu
 • objekt posjeduje akt legalnosti (Građevinska dozvola, Uporabna dozvola, Rješenje o izvedenom stanju)
 • objekt sadrži minimalno dvije zasebne cjeline.
Nije moguće etažiranje samo jedne stambene jedinice, potrebno je napraviti elaborat etažiranja za cijeli objekt.

Često ljudi ne razlikuju dvije potpuno različite struke, geodeziju i geotehniku/geomehaniku.

Geodeti se bave mjerenjem podataka potrebnih za definiciju oblika, veličine i položaja u prostoru bilo kojeg dijela Zemlje. Izrađujemo planove, karte i posebne podloge kao osnove za planiranje i projektiranje. Za sve geodetske radove, stojimo Vam na raspolaganju.

Ako Vam je potrebno ispitivanje uvjeta tla, stijena i podzemnih voda obratite se stručnjacima iz područja geotehnike/geomehanike.

U našem timu nalaze se geodetski stručnjaci koji su stalni sudski vještaci za geodeziju. Geodetsko vještačenje izrađuje se na zahtjev nadležnog suda. Geodetsko vještačenje uključuje izlazak na teren, mjerenje, izradu parcelacijskog elaborata i izradu nalaza i mišljenja u postupcima izvlaštenja, upisa služnosti, osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina te pri utvrđivanju vlasništva nad nekretninama.

Javnim i poslovnim naručiteljima nudimo sve geodetske usluge vezane uz poslove visokogradnje i niskogradnje. Neke od najčešćih usluga koje radimo za javne i poslovne subjekte su geodetski nadzor gradilišta, praćenje pomaka i deformacija, uspostava geodetske osnove i izrada elaborata za katastar infrastrukture.