Kartografija i GIS

Svojim znanjem i iskustvom konstantno radimo na izradi i implementaciji aplikativnih rješenja kako bi u potpunosti ispunili potrebe i očekivanja korisnika u upravljanju prostornim podacima.

Renata Žeželj,
ing. geod.

Voditeljica odjela

Kontinuiranim razvojem svojih znanja i vještina, stečeno nesebično prenosim odjelu kojeg vodim dugi niz godina. Mnogobrojni uspješno odrađeni projekti su iza mene, a novima se izrazito veselim.

Život nije samo posao pa volim odvojiti vrijeme za šetnje prirodom, a posebno guštam u sviranju harmonike. 

O odjelu

Kartografija je djelatnost koja se bavi prikupljanjem, preradom, pohranjivanjem i upotrebom prostornih informacija te vizualizacijom kartografskog prikaza.

Zadatak kartografije je pretvorba prostorne stvarnosti u grafički prikaz u ravnini odnosno pronalaženje najprikladnijeg znakovnog sustava i vrste kartografskog prikaza kako bi korisnik dobio što bolju predodžbu prostorne stvarnosti. 

Danas je kartografija spoj konvecionalnih i kompjutorski podržanih metoda izrade karata. Razvojem kompjutorske tehnologije mijenjaju se procesi izrade i korištenja karata, širi se krug korisnika i sve su veće mogućnosti interaktivnosti na webu (web-karte).

Zavod za fotogrametriju na području kartografije izrađuje: 

  • tematske karte
  • topografske karte :  detaljne topografske karte (DTK) u mjerilima od 1:25 000 do 1:250 000 i  pregledne topografske karte (PTK) u mjerilu 1:300 000 i sitnijem
Slika prije izrade karte Slika nakon izrade karte

Geografsko – informacijski sustav (GIS) je informatički i računalni sustav za prikupljanje, pohranu, pretragu, analizu, prikaz i distribuciju prostornih podataka koji se odnose na određeno geografsko područje. Prostornim podacima se pridružuju različiti atributi te se takvi podaci u slojevima pohranjuju u baze podataka. GIS tehnologija omogućuje da se različite vrste informacija preklapaju jedna preko druge te povezivanjem naizgled nepovezanih podataka, pomaže pojedincima i organizacijama bolje razumijevanje prostornih obrazaca i odnosa.

Danas je gotovo nemoguće zamisliti uspješno i efikasno upravljanje prostornim resursima bez GIS-a. Stoga Zavod za fotogrametriju, svojim znanjem i iskustvom, konstantno radi na izradi i implementaciji aplikativnih rješenja kako bi u potpunosti ispunili potrebe i očekivanja korisnika u upravljanju prostornim podacima te nudi potpunu korisničku podršku.

Opis poslova na području prostornih informacijskih sustava je prikupljanje i primarna priprema podataka za učitavanje u bazu podataka te projektiranje i izrada prostornih informacijskih sustava i baza podataka.

Najčešće postavljana pitanja

Tematske karte su kartografski prikazi najrazličitijih tema iz prirodnog i društvenog područja, koje su neposredno vezane uz prostor. Na njima su kartografikom posebno istaknuti i prikazani s posebnom važnošću jedan ili više topografskih objekata (naselja, prometnice, reljef, vode, vegetacija i područja) ili neki drugi objekt. Na tematskim kartama mogu biti prikazana najrazličitija svojstva ili procesi vezani uz topografske objekte, sadržaji iz prirodnog područja ili područja ljudskog djelovanja.

Tematske karte mogu se grupirati po različitim kriterijima, pa tako postoje podjele tematskih karata prema svojstvima objekata prikaza, metodama istraživanja, oblicima prikaza i tematskim područjima, koje sadrže sve moguće vrste i mogućnosti definiranja objekata i procesa ili svojstava objekata od interesa.

Zavod za fotogrametriju posjeduje bogati fond digitalnih podataka o topografiji, prometnicama, hidrografiji, naseljima, granicama i drugim prostornim entitetima.

Karte koje u ZZF-u možemo izraditi su karte naselja, karte stanovništa, političke, povijesne, geopolitičke karte i karte prava, gospodarske (privredne) karte, planerske karte, karte prostorne raščlanjenosti, vojne karte, karte prikaza geodetskog djelovanja, navigacijske karte, turističke (izletničke) karte, rekracijski i športske karte, ekološke karte.

Topografska karta je geografska karta s velikim brojem informacija o mjesnim prilikama prikazanog područja, koje se odnose na naselja, prometnice, vode, vegetaciju, oblike reljefa Zemlje i granice teritorijalnih područja, sve dopunjeno opisom karte. To su karte na kojima su svi topografski ili općegeografski objekti (reljef, vode, vegetacija, naselja, prometnice i područja) prikazani s jednakom važnošću. Topografske karte jesu kartografski prikazi proizašli iz točne i cjelovite izmjere topografskih objekata.

Topografske karte dijele se na detaljne topografske karte (DTK) u mjerilima od 1:25 000 do 1:250 000 i na pregledne topografske karte (PTK) u mjerilu 1:300 000 i sitnijem.

Sredinom devedesetih započela je u Hrvatskoj izrada nove digitalne topografske karte u mjerilu 1:25000. 

Zavod za fotogrametriju od početka je uključen u stvaranje sustava prikupljanja topografskih podataka, izrade topografskog i kartografskog digitalnog modela, te kartografskog oblikovanja i tiska karte.

ZZF je izradio oko trećinu od svih do sada dovršenih listova digitalne topografske karte 1:25000.

Hrvatska osnovna karta mjerila 1:5000 sadrži veliku količinu topografskih informacija što ju čini nezaobilaznom podlogom za potrebe građevinskog, urbanističkog, hidrotehničkog i elektro-privrednog projektiranja.

Zavod za fotogrametriju izrađuje Hrvatsku osnovnu kartu u mjerilu 1:5000 već više od 30 godina i izradio je preko 60% od svih uopće izrađenih karata u Republici Hrvatskoj. Danas se HOK 1:5000 izrađuje aerofotogrametrijskom izmjerom s izravnim digitalnim 3D zapisom.