IZMJERA K.O. PAG-POVLJANA

 

Poštovani nositelji prava na zemljištu!

Temeljem ugovora „KATASTARSKA IZMJERA I IZRADA ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE NA PODRUČJU GRADA PAGA ZA DIO K.O. PAG, DINJIŠKA I  POVLJANA“ (KLASA: 931-04/12-03/11; URBROJ: 931-04/12-03/11) Državna geodetska uprava provodi postupak katastarske izmjere na području grada Paga za k.o. Pag , Dinjiška i Povljana. Tehničke radove izmjere i izrade elaborata kao izvršitelj provodi zajednica ponuditelja: Geodetski zavod d.d. Rijeka, Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb i Geomodeling d.o.o. Zagreb.

Ovim radovima pristupilo se zbog neusklađenosti službenih evidencija, katastra i zemljišne knjige, sa stvarnim stanjem na terenu. Katastarskom izmjerom utvrdit će se položaj, oblik, površina, način uporabe kao i nositelji prava na česticama zemljišta i građevinama (zgradama). Područje radova podijeljeno je u 4 zone  prema tvrtkama koje provode radove (slika).

Uspjeh ovih opsežnih radova, na dobrobit korisnika (vlasnika i drugih nositelja prava), uvelike ovisi o suradnji na koju vas pozivamo temeljem članka 46. stavka 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji glasi:

«Nositelji prava na zemljištima na području na kojemu se provodi katastarska izmjera, odnosno tehnička reambulacija dužni su u roku koji je određen odlukom iz članka 34. stavka 2. ovog zakona vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta na kojemu imaju pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljaju (upravitelj općih, javnih i drugih dobara) »..

Označavanje  i učvršćivanje granica vlasništva ili drugih prava na zemljištu

Označavanje lomnih točaka granica zemljišta, čestica, vrši se međnim oznakama (ako one na terenu već ne postoje). Označavanje je poželjno (potrebno) izvršiti u prisutnosti susjeda, tj. zajednički i to sve lomne točke zemljišta. Svaka međa označena zajednički, dogovorno (svih zainteresiranih strana) bit će izmjerena (evidentirana) bez obzira na dosadašnje podatke u katastru zemljišta. Dogovornim označavanjem granica zemljišta u postupku katastarske izmjere omogućava se trajno rješenje pitanja granica svoga vlasništva, razvrgnuće suvlasništva, legalizaciju neevidentiranih dogovornih nagodbi, zamjena i nasljeđivanje te omogućuje registraciju prava vlasništva na djecu i treće osobe.

U slučaju nemogućnosti dogovornog označavanja zemljišta, svaki nositelj prava dužan je svoj prijedlog označavanja predočiti stručnjacima koji provode izmjeru. Svi troškovi sudskog spora u ovakvim slučajevima idu na trošak stranaka.

 

Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (čl. 46 st. 1) propisana je obveza nositelja prava na zemljištu na kojem se provodi katastarska izmjera te ako se obveza ne izvrši, propisane su prekršajne odredbe člancima 184., 185. i 186.:

«Nositelji prava na nekretninama koji ne izvrše obveze određene člankom 46. stavkom 1 i člankom 57. stavkom 1. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna. Tko ne dopusti pristup na zemljište osobama koje rade na poslovima i zadaćama državne izmjere i katastra nekretnina, odnosno ne dopusti postavljanje potrebnih oznaka izmjere, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna. Pravna će se osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kazniti novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 35.000,00 kuna, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 6.000,00 do 10.000,00 kuna.»

 

UPUTE NOSITELJIMA PRAVA NA ZEMLJIŠTU
o označavanju granica vlasništva (posjeda) i postavljanju međnih oznaka

 

 

Nadamo se da će Vam ove Upute, omogućiti kvalitetno izvršenje zakonske obveze označavanja (omeđivanja) granica zemljišta, a što je osnovni preduvjet za kvalitetno izvršenje radova na vaše i naše zadovoljstvo.

 Informacije i pojašnjenja mogu se dobiti radnim danom (ponedjeljak – petak): od 8:00 do 10:00 sati; tel:  098/254-141; email: pag@zzf.hr . Početak radova planiran je za 5.rujan 2022.godine.

 

POSTUPAK OZNAČAVANJA (OBILJEŽAVANJA)  LOMNIH TOČAKA MEĐA

Svrha ovog postupka je da se svaka lomna točka međe učini što trajnijom i vidljivijom kroz što duži niz godina. Naši “stari” pravili su humke, ukopavali međna kamenja (“međaše”) ili su pak na neki drugi način označavali međe svojih posjeda. Održavajući vidljivim granice svojih posjeda štitili su svoj, ali i interes svoga susjeda «međaša».

Zbog nebrige o granicama posjeda u jednom dužem vremenskom periodu došlo je do njihovog  djelomičnog ili potpunog uništenja ili su granice posjeda postale neprepoznatljive uslijed zaraštenosti i drugih razloga. Takove granice (lomne točke) u ovom postupku potrebno je djelomično ili potpuno obnoviti i očistiti od raslinja. Navest ćemo nekoliko načina kako označiti lomne točke koje iz bilo kojih razloga nisu označene (vidljive) na terenu.

ČIŠĆENJE RASLINJA OKO I IZNAD MEĐNIH OZNAKA

Čišćenje okoliša oko i iznad svake lomne točke od raslinja, bitan je uvjet za uspješnost katastarske izmjere s obzirom na različite metode snimanja. Također, potrebno je osigurati pristup međnim točkama koje su definirane rubom kuće ili ogradama. Čišćenje oko međnih točaka nužno je izvršit odmah u pojasu minimalne širine od 2 metra, pri  čemu ne treba uklanjati posebno vrijedna stabla (voćke , i sl.). Kontrolu postavljanja svake međne oznake,  kao  i  kontrolu postojećih međnih oznaka, izvršit će stručnjaci izvođača radova.

S obzirom da se u postupku katastarske izmjere (već kod označavanja i snimanja međa i građevina) prikupljaju podaci o vlasnicima zemljišta i drugim stvarnim pravima molimo Vas da stručnjacima izvođača dostavite potpune podatke sa osobne iskaznice (ime i prezime, ime oca, rođeno prezime za žene, adresu i OIB) kao i podatke o legalnosti izgrađenih građevina na katastarskoj čestici.

                                                                                                                           

 

                                                                                                                             Očekujemo Vašu  punu suradnju!

 

 

Primjeri aktova legalnosti: