Hidrografski atlas rijeke Drave

atlasdrave 1 malakolovoz 2007.

20. kolovoz 2007. godine Zavod za fotogrametriju d.d. potpisao je s Hrvatskim vodama ugovor za izradu hidrografskog atlasa rijeke Drave na području Varaždinske i Međimurske županije. Područje zahvata obuhvaća 62,5 km rijeke Drave od granice sa Slovenijom do ušća rijeke Mure. Za potrebe zadatka izvršiti će se aerofotogrametrijsko snimanje i fotogrametrijsko kartiranje u mjerilu 1:10 000, te izraditi digitalni ortofoto rezolucije 25 cm. Na području zadatka snimiti će se oko četiri stotine poprečnih profila korita rijeke Drave i akumulacijskih jezera HE Čakovec i HE Dubrava.

Zavod za fotogrametriju ranije je radio hidrografski atlas rijeke Drave za istog investitora, na području uz granicu s Mađarskom i Slovenijom.