GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA 25. svibnja 2023.

POZIV

 dioničarima  dioničkog društva Zavod za fotogrametriju,

projektiranje i izvođenje geodetskih radova d.d.

da prisustvuju glavnoj skupštini Društva

 

I. Glavna skupština Zavoda za fotogrametriju, projektiranje i izvođenje geodetskih radova, Zagreb, Borongajska cesta 71 održati će se na dan 25. svibnja 2023. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati na navedenoj adresi sjedišta društva.

II. Za Glavnu skupštinu određen je sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
 2. Izvješće Uprave o stanju Društva s godišnjim financijskim izvješćima za 2022. godinu
 3. Izvješće revizora o provedenoj reviziji za 2022. godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2022. godini
 5. Donošenje odluke o uporabi dobitka za 2022. godinu
 6. Donošenje odluke o pokriću gubitka
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi
 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
 9. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2023. godinu
 10. Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljnog kapitala s Zakonom o uvođenju eura povećanjem temeljnog kapitala Društva
 11. Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Društva
 12. Razno

 III. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 5.

„Glavna skupština Društva, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, donosi odluku da se ostvareni dobitak Društva za 2022. godinu u svoti od 773.123,69 kuna, što primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 € = 7,53450 kn) iznosi 102.611,15 € upotrijebi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

 Ad 6.

„Glavna skupština Društva, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, donosi odluku da se pričuve za vlastite dionice Društva u svoti od 462.580,00 kuna što primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 € = 7,53450 kn) iznosi 61.394,92 € upotrijebe za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

 Ad 7.

„Glavna skupština Društva daje razrješnicu Upravi za obavljeni rad na vođenju poslovanja Društva u 2022. godini.“

 Ad 8.

„Glavna skupština Društva daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora za rad na obavljanju nadzora nad vođenjem poslovanja Društva u 2022. godini.“

 Ad 9.

„Glavna skupština Društva, na prijedlog Nadzornog odbora, za reviziju poslovanja Društva u 2023. godini imenuje revizorsku tvrtku Consilium Revizija d.o.o. Rijeka, te ovlašćuje Upravu da sklopi ugovor o naknadi za reviziju poslovanja u 2023. godini sukladno primljenoj ponudi.“

 Ad 10.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini usvojiti sljedeću:

ODLUKU

o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa

te usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura

povećanjem temeljnog kapitala Društva

 

Članak 1.

Temeljni kapital Društva koji iznosi 5.925.600,00 kuna preračunat u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 € = 7,53450 kn) iznosi 786.462,27 eura te je podijeljen na 14.814 dionica, pri čemu je pojedinačni nominalni iznos dionice 400,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju iznosi 53,09 eura.

Članak 2.

Svih 14.814 redovnih dionica Društva, oznake ZFOT-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 kuna, što preračunato prema fiksnom tečaju konverzije (1 € = 7,53450 kn) iznosi 53,09 eura, zamjenjuje se s 14.814 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

Članak 3.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura povećava se temeljni kapital:

 • s iznosa od 786.462,27 eura
 • za iznos od 73 centa
 • na iznos od 786.463,00 eura.

Članak 4.

Usklađenje temeljnog kapitala izvršit će se pretvorbom zadržane dobiti Društva iz prethodnih godina u iznosu od 73 centa u temeljni kapital Društva.

Članak 5.

Nakon zamjene dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa, te nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 786.463,00 eura i podijeljen je na 14.814 dionica bez nominalnog iznosa.

Svaka dionica Društva odnosi se na 1/14.814 temeljnog kapitala Društva.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Članak 7.

Nakon upisa odluke u sudski registar provesti će se zamjena dionica u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

 

Ad 11.

„Glavna skupština Društva, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, donosi 

ODLUKU

o usvajanju novog Statuta Društva

Članak 1.

Usvaja se novi Statut Društva čime prestaje važiti Statut Društva od 20. listopada 1995. godine, kao i sve njegove kasnije izmjene; od 26. travnja 2004., 16. siječnja 2008., 04. svibnja 2011. te 03. ožujka 2022. godine, tako da isti sada glasi:

Temeljem članaka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09,125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) te odluke Glavne skupštine dioničkog društva Zavod za fotogrametriju d.d. o donošenju novog Statuta od 25. svibnja 2023. godine, donesene na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine tekst Statuta glasi:

 

STATUT

Zavoda za fotogrametriju d.d.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Zavod za fotogrametriju d.d. (u tekstu dalje: Društvo) dioničko je društvo nastalo preoblikovanjem društvenog poduzeća Zavod za fotogrametriju s p.o. u dioničko društvo temeljem Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, a na osnovi Odluke o pretvorbi Društvenog poduzeća Zavod za fotogrametriju s p.o., rješenja Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj broj 05-07/92-06/160 od 30.12.1992. godine i potvrde Odluke o pretvorbi od strane Hrvatskog fonda za razvoj od 30.12.1992. godine.

1.2. Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem subjekta MBS: 080024580.

Članak 2.

2.1. Ovim Statutom uređuju se tvrtka, sjedište, pečat i znak, predmet poslovanja, temeljni kapital Društva, broj dionica u Društvu, vrste dionica, njihov rod i uvjeti prijenosa dionica, rezerve Društva, raspodjela dobiti, tijela Društva i način njihova rada, zastupanje Društva, organizacija, vrijeme trajanja i prestanak Društva, način i oblik objave priopćenja Društva, postupak za izmjene i dopune Statuta, te završne odredbe.

 

II. STATUSNA OBILJEŽJA

 1. TVRTKA

 Članak 3.

3.1. Društvo posluje pod tvrtkom: Zavod za fotogrametriju, projektiranje i izvođenje geodetskih radova, dioničko društvo.

3.2. Skraćena naznaka tvrtke glasi: Zavod za fotogrametriju d.d.

3.3. Tvrtka društva prevedena na engleski jezik glasi: Institute for photogrammetry geodetic services, design and implementation, inc.

 

2. SJEDIŠTE  DRUŠTVA

 Članak 4.

4.1. Sjedište Društva je u Zagrebu, Borongajska cesta 71.

4.2. O promjeni sjedišta odlučuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

4.3. Direktor donosi odluku o poslovnoj adresi Društva.

3. PEČAT I ZNAK

 Članak 5.

5.1. Društvo ima pečat s punom i skraćenom tvrtkom okruglog oblika. O načinu uporabe i čuvanju pečata odlučuje Uprava Društva.

Članak 6.

6.1. Društvo u svom poslovanju upotrebljava i zaštitni znak koji se sastoji od stiliziranog zrakoplova u letu prilikom snimanja zemljišta.

 

4. PREDMET POSLOVANJA

Članak 7.

7.1. Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

51. trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima;

51.64   trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom;

51.70   ostala trgovina na veliko;

65.21   financijsko davanje u zakup (leasing);

65.23   ostalo financijsko posredovanje d.n.;

70.1     poslovanje nekretninama;

70.2     iznajmljivanje vlastitih nekretnina;

71.33   iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala (kompjutore);

72.10   pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u);

72.20   savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a);

72.40   izradba baze podataka;

72.60   ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti;

74.15   upravljanje holding društvima;

 • detaljno snimanje terena s izradbom planova i karata;
 • umnožavanje, smanjivanje i uvećavanje planova i karata;
 • projektiranje i izvođenje radova primijenjene geodezije;
 • zastupanje inozemnih tvrtki;
 • posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu;
 • izradba geodetskih podloga i elaborata;
 • snimanje iz zraka;
 • fotogrametrijska izmjera;
 • izradba digitalnih modela reljefa i digitalnih ortofoto karata;
 • izradba i upravljanje geografskim informacijskim sustavima;
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj;
 • izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova;
 • izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice;
 • izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata;
 • izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije;
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta;
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina;
 • izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova;
 • izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka);
 • izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt;
 • iskolčenje građevina;
 • izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja;
 • geodetski radovi u komasacijama;
 • poslovi stručnog nadzora:
 • nad izradbom elaborata katastra vodova i tehničkim vođenjem katastra vodova,
 • nad izradbom posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, nadalje nad izradbom geodetskog projekta, nadalje nad izradbom elaborata o iskolčenju građevine, nadalje nad kontrolnim geodetskim mjerenjima pri izgradnji i održavanju građevina (nad praćenjem mogućih pomaka),
 • nad iskolčenjem građevina,
 • te nad izradbom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja;
 • dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra.
 • Umnožavanje snimljenih zapisa
 • tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, albuma, kalendara i drugih tiskanih komercijalnih publikacija.
 • Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
 • Proizvodnja optičkih instrumenata i fofografske opreme
 • Popravak elektroničke opreme i optičke opreme
 • Popravak električne opreme.

 

7.2. Osim djelatnosti navedenih u prethodnom stavku ovog članka, Društvo će obavljati u manjem opsegu i druge djelatnosti, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

 

5. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA  I  DIONICE  DRUŠTVA

Članak 8.

8.1. Temeljni kapital društva iznosi 786.463,00 eura.

8.2. Temeljni kapital Društva dijeli se na 14.814 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, koje glase na ime.

8.3. Dionice Društva su nedjeljive.

8.4. Direktor odlučuje o izdavanju isprava o dionicama. Ako Direktor ne odluči da se izdaju isprave o dionicama, već da one budu u nematerijaliziranom obliku, svakom se dioničaru na njegov zahtjev i o njegovom trošku može izdati potvrda o vlasništvu dionica.

8.5. Dionica koja se izdaje kao nematerijalizirani vrijednosni papir glasi na ime i upisuje se i vodi u elektroničkom zapisu na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu zakonom ovlaštene pravne osobe (Središnje klirinško depozitarno društvo).

8.6. O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga ili drugih promjena dioničar je dužan pravodobno obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo.

6. POTREBA I PODJELA  DOBITI

Članak 9.

9.1. Dobit poslovne godine, a to je tekuća kalendarska godina, raspoređuje se nakon što Društvo utvrdi dobit u skladu s računom dobitka i gubitka. Prilikom sastavljanja godišnjih financijskih izvješća Direktor i Nadzorni odbor Društva su dužni neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini najprije uporabiti za namjene redom kako su navedene:

 • za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,
 • za unos u zakonske rezerve,
 • za unos u rezerve za vlastite dionice ako ih je Društvo steklo ili ih namjerava steći,
 • za unos u statutarne rezerve, ako ih Društvo ima.

9.2. Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit iz tekuće godine koja ostane nakon što je ona korištena za namjene iz stavka 9.1. ovog članka rasporedi u ostale rezerve iz dobiti, da se isplati dioničarima ili upotrijebi u druge svrhe u skladu sa zakonom. Ovakvu odluku Glavna skupština Društva može donijeti ako se za nju izjasni 3/4 glasova zastupljenog kapitala na Glavnoj skupštini.

Članak 10.

10.1. Udio dioničara u dobiti (dividenda) određuju se prema temeljnom kapitalu Društva koji otpada na njihove dionice.

10.2. Ako ulozi u temeljni kapital nisu uplaćeni u cjelini, ili nisu uplaćeni za sve dionice u istom omjeru, dioničari sudjeluju u podjeli dobiti razmjerno onomu što su uplatili, osim ako važećim propisima nije utvrđeno drugačije. Ulozi učinjeni u tijeku poslovne godine uzimaju se u obzir prema vremenu koje je proteklo do uplate.

10.3. Glavna skupština može odrediti udio dioničara u dobiti Društva i u apsolutnom iznosu, odnosno na drugi način u skladu sa zakonom.

 

III. ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

11.1. Organi Društva jesu: Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

 

1. UPRAVA DRUŠTVA

 a) Sastav Uprave

Članak 12.

12.1. Upravu Društva čini Direktoa

b) Imenovanje i opoziv direktora

Članak 13.

13.1. Direktora imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Direktora traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

13.2. Direktor može podnijeti ostavku Nadzornom odboru, koja mora biti u pisanom obliku. Nadzorni odbor je dužan da o podnesenoj ostavci obavijesti sve članove i poduzme mjere radi promjene upisa u sastavu Uprave u sudski registar.

13.3. Nakon svake promjene u sastavu Uprave kao i promjene ovlasti za zastupanje mora se bez odlaganja podnijeti prijava registarskom sudu radi upisa te promjene u sudski registar.

13.4. Prijavi iz stavka 13.3. ovog članka moraju se priložiti odluke Nadzornog odbora o opozivu imenovanja i imenovanju člana Uprave, odnosno ostavka člana Uprave u izvorniku ili u javno ovjerenoj preslici i javno ovjereni potpis novog člana Uprave, te podaci o datumu imenovanja, ostavke ili opoziva člana Uprave.

 

c) Zaduženja i ovlaštenja direktora

Članak 14.

14.1. Direktor ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, te drugim aktima, odnosno odlukama organa Društva.

14.2. Direktor usklađuje vođenje poslova Društva, te sukladno zakonu podnosi izvješća Nadzornom odboru, odnosno Glavnoj skupštini.

Članak 15.

15.1. Ako se u tijeku mandata direktora pojavi zakonska smetnja za obnašanje te dužnosti, ili se naknadno utvrdi da on ne ispunjava uvjete za obnašanje te funkcije, Nadzorni odbor će opozvati svoju odluku o imenovanju i umjesto njega imenovati novog direktora.

15.2. Ako mandat direktora prestane zbog drugih razloga (odlaska u mirovinu, smrti ili dr.) Nadzorni odbor će utvrditi prestanak mandata i istodobno imenovati novog direktora.

15.3. U slučajevima iz ovog članka mandat novoimenovanog direktora traje do isteka mandata osobe kojoj je prestala ta dužnost.

Članak 16.

16.1. Nadzorni odbor sklapa s direktorom ugovor o zaposlenju, kojim se potanko uređuju njegova prava i obveze na temelju zaposlenja (plaća, sudjelovanje u dobiti, naknade i izdaci, plaćanje premije osiguranja, uvjeti za raskid ugovora, raskidni rok i dr.).

 

d) Vođenje poslovanja društva

Članak 17.

17.1. Direktor vodi poslove Društva, pri čemu je dužan i ovlašten poduzeti sve radnje i donositi odluke koje drži potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

17.2. Pod vođenjem poslova društva razumijeva se donošenje odluka glede ostvarivanja poslovne strategije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, ali i svako stvarno i pravno djelovanje unutar Društva i u njegovu korist.

17.3. Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, tako da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova.

Članak 18.

18.1. Samo uz suglasnost Nadzornog odbora Direktor može odlučivati o:

 • osnivanju poduzeća u zemlji i inozemstvu,
 • prodaji dionica, odnosno udjela koje Društvo ima u drugim društvima,
 • prodaji, kupnji i opterećenju nekretnina,
 • odricanju od nekog prava bez naknade,
 • davanju prokure,
 • osnivanju podružnice.

 

e) Zastupanje

Članak 19.

19.1. Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

19.2. Direktor može dati drugoj osobi prokuru, te pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji.

19.3. Prokuru Direktor daje uz suglasnost Nadzornog odbora, a punomoć daje prema svojim ovlastima za zastupanje.

 

2. NADZORNI ODBOR

a) Sastav i izbor

Članak 20.

20.1. Nadzorni odbor ima tri člana.

20.2. Dva člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština običnom većinom glasova s mandatom od četiri godine i isti članovi mogu biti ponovo birani.

20.3. Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika, kojeg imenuje i opoziva Radničko vijeće.

20.4. Glavna skupština Društva bira članove Nadzornog odbora na temelju prijedloga dioničara koji pojedinačno ili zajednički imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 1/4 ukupnih glasova dioničara.

20.5. Ako bude predloženo više kandidata nego što ih Glavna skupština bira u Nadzorni odbor, za članove Nadzornog odbora smatrat će se izabranim oni kandidati koji dobiju veći broj glasova.

20.6. Uz prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora Glavnoj skupštini dostavljaju se i pisane izjave kojima osoba predložena za člana Nadzornog odbora izjavljuje da je pripravna obavljati dužnost člana Nadzornog odbora, te da ne postoje zakonom ili Statutom propisane prepreke da ih se izabere na tu dužnost.

20.7. Ako dioničari ne predlože dovoljan broj kandidata za članove Nadzornog odbora, preostale kandidate predložit će Predsjednik Glavne skupštine.

Članak 21.

21.1. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i dopredsjednika.

21.2. Dopredsjednik Nadzornog odbora zamjenjuje odsutnog predsjednika.

Članak 22.

22.1. Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana osoba čije znanje, iskustvo, te radne i moralne osobine jamče da će uredno i savjesno obavljati tu dužnost.

 

b) Opoziv člana Nadzornog odbora i prestanak funkcije

Članak 23.

23.1. Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata, zbog važnog razloga, a osobito:

 • ako ne sudjeluje u radu na sjednicama Nadzornog odbora ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze;
 • ako se u svezi s njim pojavi neki od razloga zbog kojega ne bi mogao biti izabran za člana Nadzornog odbora;
 • ako svojim postupcima šteti interesima Društva;
 • ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese suprotne interesima Društva.

23.2. Ostavka predsjednika i člana Nadzornog odbora daje se Direktoru društva u pisanom obliku. Direktor mora o podnesenoj ostavci obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i poduzeti mjere radi upisa promjene u sastavu Nadzornog odbora u sudski registar.

23.3. Direktor i predsjednik Nadzornog odbora moraju svaku promjenu u sastavu Nadzornog odbora bez odgađanja objaviti onako kako se objavljuju priopćenja društva i u propisanom roku podnijeti registarskom sudu prijavu za upis promjene u sudski registar.

23.4. Prijavi iz stavka 23.3. ovog članka moraju se priložiti odluke Nadzornog odbora o opozivu člana Nadzornog odbora, odnosno njegova ostavka i odluka o izboru, odnosno imenovanje novog člana u izvorniku ili u javno ovjerenoj preslici kao i izjava novog člana kojom prihvaća izbor, odnosno imenovanje u izvorniku ili u javno ovjerenoj preslici, te podaci o datumu imenovanja odnosno izbora, ostavke ili opoziva.

Članak 24.

24.1. U slučaju opoziva ili otkaza članstva, Glavna skupština izabrat će novog člana Nadzornog odbora.

24.2. Mandat člana Nadzornog odbora izabranog na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član.

c) Nadležnost Nadzornog odbora

Članak 25.

25.1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

25.2. U sklopu nadležnosti iz prethodnog stavka, Nadzorni odbor osobito je ovlašten:

 • imenovati i opozivati Direktora Društva;
 • sazivati Glavnu skupštinu, uvijek kada je to u interesu Društva;
 • podnositi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru;
 • zastupati Društvo prema Upravi;
 • pregledavati i ispitivati poslovne knjige, dokumentaciju, blagajnu, vrijednosne papire, te druge dokumente koji se odnose na poslovanje Društva;
 • nadzirati poslovanje Društva izravno ili za to zadužiti posebne stručnjake;
 • davati suglasnost na odluke Direktora Društva kada je to Statutom određeno;
 • mijenjati tekst Statuta, ali samo u mjeri u kojoj se usklađuje njegova redakcija;
 • djelovati kao drugostupanjski organ glede svih pitanja u kojima se mora osigurati dvostupanjsko postupanje i u kojima se kao prvostupanjski organ pojavljuje Uprava;
 • donositi poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito;
 • imenovati i razrješavati članove svojih komisija u svrhu pripreme i provođenja odluka koje donosi te nadzirati njihov rad;
 • obavljati i druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili ovim Statutom.

 25.3. Nadzorni odbor i svaki njegov član dužan je štititi interese Društva.

c)Način rada i odlučivanje Nadzornog odbora

Članak 26.

26.1. Nadzorni odbor radi u sjednicama. Za obavljanje pojedinih poslova Nadzorni odbor može ovlastiti svog člana, ili više njih, ili angažirati stručnu osobu (fizičku ili pravnu) izvan Nadzornog odbora.

26.2. Nadzorni odbor može osnivati komisije stručnjaka koje mu pomažu u radu. Članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Članak 27.

27.1. Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se prema potrebi, a najmanje jedanput polugodišnje.

Članak 28.

28.1. Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako je prisutna većina ukupnog broja članova.

28.2. Odluke Nadzornog odbora donose se većinom ukupnog broja glasova. Svaki član ima jedan glas.

28.3. U hitnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može odrediti da se glasuje i pisanim putem (pismom, brzojavom, telefaksom), telefonom ili elektroničkim putem, ako se ni jedan član Nadzornog odbora tome ne protivi. Rezultati glasovanja moraju se članovima predočiti pismeno i unijeti u zapisnik slijedeće sjednice.

d) Nagrada za rad članova Nadzornog odbora

Članak 29.

29.1. Članovima Nadzornog odbora može se za njihov rad isplatiti nagrada, koja se može odrediti i sudjelovanjem člana odbora u dobiti društva.

29.2. Nagradu za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje Glavna skupština.

 

3. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 30.

30.1. Glavna skupština je najviši organ Društva.

30.2. Glavnu skupštinu Društva čine dioničari.

30.3. Svaki dioničar koji ima jednu dionicu, ima u Glavnoj skupštini jedan glas.

30.4. Direktor i članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

30.5. Nadzorni odbor može dozvoliti da njegovi članovi mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike.

30.6. Nadzorni odbor može odrediti da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom.

Članak 31.

31.1. Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a osobito:

 • donosi Statut i njegove izmjene, odnosno dopune;
 • odlučuje o promjeni tvrtke, predmetu poslovanja, sjedištu i znaku Društva;
 • odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti;
 • odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
 • bira i razrješuje članove Nadzornog odbora i utvrđuje nagradu za njihov rad;
 • imenuje revizora Društva;
 • imenuje članove drugih organa koje osniva;
 • odlučuje o statusnim promjenama i o prestanku Društva;
 • obavlja i druge poslove suglasno zakonu i ovom Statutu.

a) Sazivanje Glavne skupštine

Članak 32.

32.1. Glavnu skupštinu Društva saziva Direktor, u pravilu po završetku poslovne godine.

32.2. Direktor mora sazvati Glavnu skupštinu i kada to zatraži Nadzorni odbor ili dioničari koji raspolažu s dionicama koje predstavljaju najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva.

32.3. Glavna skupština se u pravilu održava u sjedištu Društva. Iznimno, Glavna skupština se može održati i elektroničkim putem ako su za nju osigurani svi tehnički preduvjeti.

32.4. Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezina održavanja.

32.5. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom objavljuje se sukladno zakonu i ovom Statutu. U pozivu se mora navesti sadržaj odluke o sazivanju skupštine.

32.6. Od dana objave poziva pa do dana održavanja skupštine u poslovnim prostorijama Društva dioničarima moraju biti dostupna financijska izvješća, izvješće revizora o stanju društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog odluke o uporabi dobiti, kada su predmet rasprave i odlučivanja na Glavnoj skupštini.

32.7. Ako su dioničari Društva poimenično poznati, Glavna se skupština može sazvati preporučenim pismom, pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

32.8. Ako na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari Društva, skupština može donositi valjane odluke i kada se ne postupi po odredbama zakona o njenom sazivanju, uz uvjet da se niti jedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

32.9. Sjednice Glavne Skupštine nisu javne. Osim osoba koje imaju pravo sudjelovati na sjednici Glavne skupštine mogu prisustvovati druge osobe samo ako su pozvane kao gosti.

b) Zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini

Članak 33.

33.1. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko zastupnika.

33.2. Dioničare koji su pravne osobe, na Glavnoj skupštini zastupaju osobe koje su ovlaštene za zastupanje po njihovim statutima ili pravilima.

33.3. Dioničare mogu zastupati i punomoćnici, na temelju valjane javno ovjerene pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje u smislu odredbe stavka 33.2. ovog članka.

33.4. Direktor može ovlastiti zaposlenika kod kojeg se mogu dati punomoći te tada nije potrebna javna ovjera.

33.5. Punomoć iz stavka 33.4. ovog članka mora sadržavati:

 • podatke o dioničaru;
 • podatke o punomoćniku;
 • ovlaštenje punomoćnika.

33.6. Jednog dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati samo jedna osoba.

 

c) Predsjednik i dopredsjednik Glavne skupštine

Članak 34.

34.1. Predsjednika i dopredsjednika Glavne skupštine imenuje Glavna skupština na vrijeme od četiri godine, na prijedlog dioničara koji pojedinačno ili zajednički imaju najmanje jednu trećinu temeljnog kapitala.

Članak 35.

35.1. Dužnosti Predsjednika Glavne skupštine jesu:

 • da predsjedava sjednicama Glavne skupštine, te da potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine;
 • da određuje pravila ponašanja i rada na Glavnoj skupštini;
 • da u ime Društva sklapa ugovore s članovima Nadzornog odbora o obavljanju njihove funkcije u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta;
 • da u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

Članak 36.

36.1. Dopredsjednik zamjenjuje predsjednika Glavne skupštine u slučaju njegove spriječenosti.

36.2. Ako predsjednik Glavne skupštine iz bilo kojeg razloga prestane obnašati dužnost prije isteka mandata, dopredsjednik Glavne skupštine postaje predsjednikom do isteka mandata prvotno imenovanog predsjednika. Glavna skupština na prvoj slijedećoj sjednici imenuje novog dopredsjednika, čiji mandat traje do isteka mandata prvotno imenovanog dopredsjednika.

 

d) Odlučivanje na Glavnoj skupštini

Članak 37.

37.1. Glasovanje na Glavnoj skupštini u pravilu se obavlja javno i to isticanjem glasova kojima pojedini dioničar raspolaže.

37.2. Broj glasova kojima pojedini dioničar raspolaže utvrđuje se na temelju stanja u registru dionica, odnosno na način utvrđen zakonom.

37.3. Predsjednik Glavne skupštine može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Članak 38.

38.1. Prije početka rada Glavne skupštine dioničari, odnosno njihovi punomoćnici dužni su svoje sudjelovanje prijaviti Komisiji za evidentiranje dioničara, koja će utvrditi njihov identitet i ovlaštenje za sudjelovanje u radu Glavne skupštine, te im staviti na raspolaganje odgovarajući glasački materijal, ukoliko im isti nije ranije uručen.

38.2. Punomoćnici svoje ovlaštenje za zastupanje dokazuju pisanom punomoći, odnosno aktom nadležnog organa.

38.3. Prije početka rada Glavne skupštine, Komisija za evidentiranja dioničara podnosi predsjedniku Glavne skupštine izvješće o evidentiranim dioničarima, odnosno o njihovim punomoćnicima.

38.4. U spornim slučajevima odluku donosi predsjednik Glavne skupštine.

Članak 39.

39.1. Odluka Glavne skupštine smatra se donesenom, ako za nju glasuju dioničari koji zajedno imaju većinu zastupljenih glasova na Glavnoj skupštini.

39.2. Odluke koje se odnose na:

 • povećanje i smanjenje temeljnog kapitala,
 • izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodove dionica i njihove nominalne iznose,
 • statusne promjene Društva (podjela, pripajanje ili spajanje s drugim društvima),
 • prestanak i likvidaciju Društva,
 • donošenje, odnosno izmjene ili dopune Statuta,

smatraju se donesenim ako za njih glasuju dioničari koji pojedinačno ili zajedno raspolažu s najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja.

e) Troškovi održavanja Glavne skupštine

Članak 40.

40.1. Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine, a troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

IV. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 41.

41.1. Organizacija Društva utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Direktor Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

 

V. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 42.

42.1. U skladu s odredbama zakona i kolektivnog ugovora Društvo će sindikatima i njihovim povjerenicima osigurati uvjete za rad.

Članak 43.

43.1. Ovlašteno sindikalno tijelo može podnositi Direktoru društva prijedloge ili primjedbe u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava uposlenih.

43.2. Direktor Društva će se očitovati o iznesenim prijedlozima ili primjedbama u roku određenom kolektivnim ugovorom.

 

VI. NAČIN I OBJAVA PRIOPĆENJA

Članak 44.

44.1 Kada je zakonom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na mrežnim stranicama nadležnog suda te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Društva.

44.2. Prema odluci Direktora Društva, podaci i priopćenja mogu se objaviti i u drugim javnim glasilima.

 

VII. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 45.

45.1. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

45.2. Društvo može prestati na jedan od načina određenih zakonom.

 

VIII. IZMJENA STATUTA

Članak 46.

46.1. Statut se može izmijeniti odlukom Glavne skupštine.

46.2. Glavna skupština ovlašćuje Nadzorni odbor da izmijeni Statut samo ako se radi o usklađivanju njegova teksta.

46.3. Prijedlog za izmjenu i dopune Statuta mogu dati: Nadzorni odbor, Direktor i dioničari Društva koji su imatelji najmanje 10% dionica s pravom glasa u odnosu na ukupni broj dionica koje daju pravo glasa u vrijeme podnošenja prijedloga.

46.4. Prijedlog za izmjenu i dopune Statuta upućuje se u pismenom obliku Nadzornom odboru koji odlučuje hoće li prihvatiti prijedlog ili ne. Ako ga prihvati, Nadzorni odbor utvrđuje tekst prijedloga i upućuje ga Glavnoj skupštini na odlučivanje. Ako Nadzorni odbor ne prihvati prijedlog, o prijedlogu i razlozima zašto ga nije prihvatio dužan je izvijestiti Glavnu skupštinu.

46.5. Izravno tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština Društva.

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

47.1. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana njegova upisa u registar Trgovačkog suda.

47.2. Na dan primjene ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva donesen 20. listopada 1995. godine, kao i sve njegove kasnije izmjene; od 26. travnja 2004., 16. siječnja 2008., 04. svibnja 2011. te 03. ožujka 2022. godine.

47.3. Ostali opći akti Društva, doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta, primjenjivat će se u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovog Statuta, sve do donošenja novih akata.

47.4. Za potrebe tumačenja i provođenja takvih općih akata, smatrat će se da su stupanjem na snagu ovog Statuta ovlaštenja stavljena u nadležnost Direktoru i Nadzornom odboru, ako iz podjele nadležnosti utvrđene zakonom ili ovim Statutom ne proizlazi nadležnost nekog drugog tijela Društva.

47.5 Nadležna tijela dužna su uskladiti postojeće opće akte Društva ako su u suprotnosti s odredbama ovoga Statuta, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

47.6. Na sve slučajeve koji nisu predviđeni odredbama ovog Statuta, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

 

U Zagrebu, dana 25. svibnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Goran Lipovšćak

 

IV. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari osobno ili preko punomoćnika. Punomoćnici dioničara mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine ako Povjerenstvu za evidentiranje sudionika Glavne skupštine predaju potpisanu pisanu punomoć dioničara. Punomoći će Društvo zadržati na čuvanju. Svi dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji će prisustvovati Glavnoj skupštini dužni su se, prije njezinog početka, evidentirati pri Povjerenstvu za evidentiranje sudionika Glavne skupštine koje je Uprava osnovala posebnom odlukom. Povjerenstvo će posao evidentiranja sudionika Glavne skupštine i preuzimanja pisanih punomoći obavljati 25. svibnja 2023. godine, u vremenu od 13:30 sati do početka rada Glavne skupštine.

V. Zainteresirani dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u Upravi Društva svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 9:00 sati od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine Društva.

VI. U slučaju nepostojanja uvjeta za održavanje Glavne skupštine u predviđenom vremenu, nova Glavna skupština sa istim dnevnim redom održati će 12.06.2023. godine, u sjedištu Društva s početkom u 14:00 sati.

 

                                                                                                                                                                                                         UPRAVA

                                                                                       ZAVODA ZA FOTOGRAMETRIJU d.d.