Izrada geodetskih elaborata

Zavod za fotogrametriju ima dugu tradiciju izrade geodetskih elaborata. Elaborati mogu biti izrađeni u svrhu:

 • diobe ili spajanja katastarskih čestica (parcelacija),
 • provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja,
 • evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra,
 • evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama,
 • evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica,
 • evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica,
 • evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku,
 • provedbe u zemljišnoj knjizi,
 • izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige,
 • ispravljanja propusta u održavanju katastra,
 • ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije,
 • promjene područja i granica katastarskih općina.