Fotogrametrija

Zavod za fotogrametriju posjeduje fotogrametrijski sustav najnovije generacije, u kojem se cjelokupan postupak prikupljanja i obrade podataka temelji na digitalnoj tehnologiji.

Katarina Beuk, mag. ing. geod. et geoinf.

Voditeljica odjela

Tri glavne osobine voditelja za mene su poniznost, komunikativnost, staloženost. Trudim se da to i dostignem te stremim ka tome da to prenesem i na svoje suradnike. Osim da projekt bude izvršen u roku i uspješno, bitno mi je da za vrijeme trajanja istog moj tim diše kao jedno.

Kao supruzi i majci tri djevojčice, dobra organizacija je ključ sreće. Sebe i druge doživljavam kroz stihove drage mi pjesme “Nije važno odakle sam sve dok znadem kuda putujem”.

O odjelu

Fotogrametrija je metoda mjerenja pomoću koje se iz fotogrametrijskih snimaka dobivaju oblik, dimenzije i položaj snimljenog objekta. Tom metodom mjerenja tzv. restitucijom snimljenog objekta rezultate možemo prikazati koordinatno (digitalno određivanje točaka), u obliku crteža (analogno i digitalno u horizontalnoj i visinskoj predodžbi) i u obliku snimaka (također analogno i digitalno – prije svega redresirane fotografije (ortofoto) i iz njih izrađene fotokarte,fotomozaici i stereo snimke.

Ovisno o mjerilu snimanja (udaljenosti kamere od snimljenog objekta) rezultati fotogrametrijske izmjere mogu se koristiti za potrebe katastra nekretnina, projektiranja i izrade topografskih karata, izrade terestičkih snimaka, obradu satelitskih snimaka, pomoć kod geodetskih vještačenja, primjenu u arhitekturi, građevini (kontrole građevinskih objekata) kao i kod rekonstrukcije prometnih nesreća.

Zavod za fotogrametriju može se pohvaliti da je u tijeku svog postojanja sudjelovao u svim navedenim procesima tj. načinima prikaza rezultata fotogrametrijske restitucije počevši od analognog prikaza kartiranjem analognim instrumentima (A5 Wild, A8 Wild, A10 Wild, Kern PG2) s izlazom na koordinatograf, zatim  navedenim instrumentima s izlazom na računalo (crtaćim programom MicroStation 95 s ugrađenom aplikacijom SysteMap), nadalje prvim digitalnim fotogrametrijskim stanicama također pomoću crtaćeg programa MicroStation 95 i ugrađenom aplikacijom Diap, iza toga poboljšanim digitalnim stanicama s ugrađenim programom Summit Evolution/ DAT/EM Systems International i izlazom u program MicroStation V8 (novije verzije) i konačno trenutno modernom digitalnom stanicom pomoću nove verzije navedenog programa SummitEvolution / DAT/EM Systems International (sistem 3DPluraView) s istim izlazom u MicroStation V8.

Zavod se posljednjih 25 godina intenzivno bavio fotogrametrijskom izmjerom za potrebe izrade i ažuriranja topografske karte TK25 za cjelokupno područje Republike Hrvatske kao i fotogrametrijskom izmjerom za potrebe katastarskih izmjera. Iz podataka izrade TK25 nastao je vrijedan nusproizvod – digitalni model reljefa tj. matematički model površine Zemlje predočen prostorno i visinski definiranim geometrijskim entitetima, vrlo pogodan za izradu digitalne ortofoto karte koja je bila predmet intenzivne djelatnosti Zavoda u posljednjih desetak godina (zadatak izrade DOF-a u mjerilu 1:5000 za 50% teritorija Republike Hrvatske – zapadnog i istočnog dijela, svakog dijela zasebno svake druge godine) . Uz tu izradu je naravno prethodno trebalo i ažurirati digitalni model reljefa.   

Digitalna ortofotokarta se izrađuje prevođenjem digitalne aerofotogrametrijske snimke (poznatih vrijednosti unutarnje i vanjske orijentacije) iz centralne u ortogonalnu projekciju uz već navedenu uporabu digitalnog modela reljefa i sam taj postupak je brži i ekonomičniji u odnosu na izradu klasične karte i nalazi svoju primjenu u različitim vrstama planiranja u urbanizmu, cestogradnji, šumarstvu i vodoprivredi.

Prije Poslije

Najčešće postavljana pitanja

Razvoj blizupredmetne (terestičke) fotogrametrije omogućio je integraciju geodetske metodologije s arhitekturom i arheologijom pa je ovo područje doživjelo značajne promjene. Najšira upotreba blizupredmetnih tehnika i tehnologija je upravo pri fotogrametrijskom snimanju pročelja građevina gdje je ovaj proizvod potreban za različite discipline involvirane u proces obnove i očuvanja građevina. Zavod za fotogrametriju se već dugi niz godina bavi radom na području blizupredmetne fotogrametrije. Postoje dva načina dobivanja fotogrametrijske snimke pročelja:

  • klasična fotogrametrijska izmjera (snimanje fotokamerom i linijsko kartiranje kontura građevina iz stereo modela)
  • lasersko skeniranje (snimanje terestričkim laserskim skenerom i obrada snimljenog oblaka točaka)

Ovim metodama postiže se izuzetno precizno definiranje trodimenzionalnog modela pročelja ili čak cijele građevine kojoj se u posljednjem koraku proizvodnje dodaju ortofotografirane snimke, osiguravajući realističnost prikaza građevine.

Daljinska istraživanja opisuju metodu prikupljanja informacija o nekom objektu pomoću uređaja za snimanje ili istraživanje koji je bežičan i nije u fizičkom ili bliskom kontaktu s objektom snimanja. Takvim snimanjima mogu se dobiti geomorfološke, geološke, pedološke, šumarske, hidrološke arheološke i dr. osobine promatranih objekata.

Ortofoto karta je planimetrijski ispravna fotografija iz zraka, koja po metričkim svojstvima, u potpunosti odgovara karti istog mjerila. Postupak izradbe ortofoto karte je brži pa time i ekonomičniji u odnosu na izradbu klasične karte. Korisnik u ovom slučaju preuzima ulogu dešifranta ili tumača, te sam iz svog iskustva, interpretira prikazanu sliku.

Izradba ortofoto karte osniva se na orijentiranom digitalnom fotogrametrijskom snimku i digitalnom modelu reljefa. Jednom izrađen digitalni model reljefa nije potrebno ponovno raditi, tako da je izradba karte s novim snimcima vrlo brza, što omogućuje kontinuirano praćenje prostornih pojava i događanja.

Ovakve karte izuzetno su pogodne za različite vrste prostornog planiranja u:

  • urbanizmu,
  • cestogradnji,
  • šumarstvu,
  • vodoprivredi …

True ortofoto karta definira ortofoto kartu na kojem su i objekti koji nisu definirani digitalnim modelom reljefa prevedeni u ortogonalnu projekciju. Točnost ortofota leži u kvalitetno i točno prikupljenim podacima digitalnog modela reljefa (kod ove tvrdnje podrazumijeva se korektno izvršeno snimanje i aerotriangulacija). Na položajnu točnost navedenih objekata utječu zakoni geometrije centralne projekcije pa se oni zavisno od svoje horizontalne udaljenosti od centra samog snimka i vertikalne udaljenosti od digitalnog modela reljefa preslikavaju na ortofotu sa većom ili manjom položajnom pogreškom što dolazi do izražaja prilikom preklapanja s drugim prostornim podacima.
Potrebno je prikupiti podatke izgrađenih objekata i izraditi digitalni model objekata (DBM – digital building model). Podaci se prikupljaju kartiranjem rubnih linija vrhova objekata. Kod zgrada i kuća, koje čine najveći dio digitalnog modela objekata, to su rubne linije krovova. Prikupljeni podaci se zatim vertikalno projiciraju na digitalni model reljefa i nastaje digitalni model objekata (DBM). Zajedno, oni čine digitalni model površine (DSM – digital surface model) koji je i jedini ispravni model s kojim možemo prevesti sve objekte na snimku iz centralne u ortogonalnu projekciju, odnosno izraditi true ortofoto.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.