Glavna skupština Društva 16. svibnja 2024.

POZIV

dioničarima  dioničkog društva Zavod za fotogrametriju,

projektiranje i izvođenje geodetskih radova d.d.

da prisustvuju glavnoj skupštini Društva

I. Glavna skupština Zavoda za fotogrametriju, projektiranje i izvođenje geodetskih radova, Zagreb, Borongajska cesta 71 održati će se na dan 16. svibnja 2024. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati na navedenoj adresi sjedišta društva.

II. Za Glavnu skupštinu određen je sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
 2. Izvješće Uprave o stanju Društva s godišnjim financijskim izvješćima za 2023. godinu
 3. Izvješće revizora o provedenoj reviziji za 2023. godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2023. godini
 5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu
 6. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti razdoblja 2005. do 2011. godine
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi
 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
 9. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2024. godinu

III. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 5.

Glavna skupština Društva, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, donosi odluku da se ostvarena dobit Društva za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 514.832,50 eura upotrijebi za:

 • pokriće gubitka iz prethodnih godina u iznosu od 015,89 eura,
 • unese u zakonske rezerve u iznosu od 0,04 eura te
 • prenese u 2024. godinu kao zadržana dobit u iznosu od 816,57 eura.

Ad 6.

Glavna skupština Društva, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, donosi odluku da se pod uvjetom održane likvidnosti Društva u 2024. godini, iz zadržane dobiti razdoblja od 2005. do 2011. godine u iznosu od 131.158,19 eura isplati dividenda dioničarima, do 31.10.2024. godine, i to u iznosu od 8,85 eura po dionici.

U slučaju da Društvo u 2024. godini, zaključno do dana 31.10.2024. godine ne bude likvidno, opozvat će se odluka o isplati dividende u 2024. godini.

Ad 7.

Glavna skupština Društva daje razrješnicu Upravi za obavljeni rad na vođenju poslovanja Društva u 2023. godini.

Ad 8.

Glavna skupština Društva daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora za rad na obavljanju nadzora nad vođenjem poslovanja Društva u 2023. godini.

Ad 9.

Glavna skupština Društva, na prijedlog Nadzornog odbora, za reviziju poslovanja Društva u 2024. godini imenuje revizorsku tvrtku Consilium Revizija d.o.o. Rijeka, te ovlašćuje Upravu da sklopi ugovor o naknadi za reviziju godišnjih financijskih izvještaja u 2024. godini sukladno primljenoj ponudi.

 

IV. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari osobno ili preko punomoćnika. Punomoćnici dioničara mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine ako Povjerenstvu za evidentiranje sudionika Glavne skupštine predaju potpisanu pisanu punomoć dioničara. Punomoći će Društvo zadržati na čuvanju. Svi dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji će prisustvovati Glavnoj skupštini dužni su se, prije njezinog početka, evidentirati pri Povjerenstvu za evidentiranje sudionika Glavne skupštine koje je Uprava osnovala posebnom odlukom. Povjerenstvo će posao evidentiranja sudionika Glavne skupštine i preuzimanja pisanih punomoći obavljati 16. svibnja 2024. godine, u vremenu od 13:30 sati do početka rada Glavne skupštine.

V. Zainteresirani dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u Upravi Društva svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 9:00 sati od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine Društva.

VI. U slučaju nepostojanja uvjeta za održavanje Glavne skupštine u predviđenom vremenu, nova Glavna skupština sa istim dnevnim redom održati će 06.06.2024. godine, u sjedištu Društva s početkom u 14:00 sati.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UPRAVA

                                                                                              ZAVODA ZA FOTOGRAMETRIJU d.d.