Dovršenje usluga na izradi elaborata katastarske izmjere  – K.o. Zemunik

Zavod za fotogrametriju, d.d. će u 2017. dovršiti usluge na izradi elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Zemunik koja se provodi uz sufinanciranje Općine Zemunik Donji i Državne geodetske uprave.