Dobrodošli na stranice Zavoda za fotogrametriju

Zavod za fotogrametriju d.d. je geodetska i geoinformatička tvrtka koja pruža usluge građanima, gospodarstvu, lokalnoj i regionalnoj samoupravi, državnim tijelima i agencijama. Proizvodi koje izrađuje Zavod su osnova za registraciju nekretnina i komunalne infrastrukture, podloga za projektiranje i gradnju, osnova za prostorno planiranje i uređivanje i temelj izgradnje prostornih informacijskih sustava.

Zavod obavlja geodetske i geoinformatičke usluge:

  • izradom elaborata i projekata koji služe za registraciju nekretnina u katastru i zemljišnoj knjizi i geoinformatičkom obradom katastarskih i zemljišnoknjižnih prostornih podataka
  • izradom elaborata koji služe za registraciju državnih i komunalnih infrastruktura i geoinformatičkom obradom podataka o infrastrukturi
  • izradom geodetskih projekata i prostornih podloga za potrebe gradnje i geoinformatičkom obradom podataka za potrebe gradnje
  • izradom prostornih osnova za potrebe prostornog planiranja i uređivanja i geoinformatičkom obradom podataka tih osnova
  • izradom geodetskih projekata i osnova za potrebe uređenja poljoprivrednog zemljišta i geoinformatičkom obradom podataka o poljoprivrednom zemljištu
  • izradom projekata i elaborata za potrebe državne izmjere koji se odnose na uspostavljanje polja stalnih geodetskih točaka, izradu i održavanje službenih kartografskih proizvoda, izradu digitalnih ortofoto karata, izradu detaljnih i preglednih topografskih karata kao i izradu elaborata koji se odnose na izmjeru i označavanje državne granice
  • izradom prostornih podloga za štićena i zaštićena područja i geoinformatičkom obradom podataka o štićenim i zaštićenim područjima
  • izradom svih vrsta georeferenciranih prikaza o prostoru i iskaza stanja o prostoru
  • davanjem stručnih geodetskih mišljenja o stanju u prostoru